Foreningens Vedtægter

Vedtægter for Kammermusikforeningen af 1868.

Love vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 6. oktober 1921 og senere generalforsamlinger, senest den 9. oktober 2012.

§ 1.
Foreningen formål er at fremme nærmere kendskab til kammermusikken blandt sine medlemmer.

§ 2.
I dette øjemed afholdes i tidsrummet fra 1. oktober indtil udgangen af marts, så vidt muligt ugentligt en række møder.

§ 3.
Medlemstallet må ikke overstige 450..

§ 4. Nye medlemmer kan foreslås optagne. Med bestyrelsens samtykke kan medlemmerne på enkelte mødeaftener indføre tilrejsende.

§ 5. 
Det årlige kontingent fastsættes af bestyrelsen.

§ 6.
Udtrædelse af foreningen kan kun ske inden 1. maj. Har et medlem ikke betalt sit  kontingent i en sæson, uagtet påkrav er sket efter den for bestyrelsen opgivne adresse, betragtes vedkommende som udtrådt af foreningen.

§ 7. 
Foreningens bestyrelse består for tiden af 6 medlemmer, som varetager alt foreningens admistration vedrørende.
3 af bestyrelsens medlemmer danner musikkomiteen, som varetager den kunstneriske ledelse.

§ 8.
Den ordentlige generalforsamling vælger bestyrelse for det kommende år og på denne aflægges regnskab. Udgår et bestyrelsesmedlem i årets løb, kan bestyrelsen selv supplere sig for resten af sin funktionstid.

§ 9.
På den ordentlige generalforsamling vælges for det kommende år 2 revisorer til gennemsyn af foreningens regnskab.

§ 10.
Den ordentlige generalforsamling afholdes på den anden mødeaften i oktober.
Overordentlige generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen finder anledning eller mindst 1/10 af foreningens medlemmer derom fremsætter skriftlig forlangende.

§ 11.
Generalforsamlingen kan forandre lovene, men der udkræves hertil mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Forslag herom skal enten direkte eller ved opslag i forsamlingslokalet være bragt til medlemmernes kundskab minst en uge før generalforsamlingens afholdelse. Det samme gælder forslag, der af medlemmer indbringes for generalforsamlingen. Generalforsamlingens beslutninger, der ikke går på lovændringer, tages med simpel majoritet.

§ 12.
Beslutning om opløsning af foreningen kan kun træffes med den i §11 anførte majoritet.

I tilfælde af foreningens opløsning skal dens tilbageværende formuemidler anvendes almennyttigt og fortrinsvis til gavn for det udøvende danske kammermusikliv.
Med mindre kulturmministeren godkender andet, skal midlerne bestyres af Det kongelige Musikkonservatorium i overensstemmelse med Musikkonservatoriets bestyrelse af legatmidler. Skulle Det kongelige danske Musikkonservatorium ophøre med at eksistere, træffer kulturministeren de fornødne bestemmelser om midlernes anvendelse til almennyttige formål og fortrinsvis til gavn for det udøvende danske kammermusikliv.

§ 13.
Bekendtgørelser angående foreningen meddeles medlemmerne ved opslag i forsamlingslokalet første mødeaften i sæsonen.
Hvis der på den ordinære generalforsamling skal foretages andre sager end regnskabsaflæggelsen og de i §§ 8 og 9 omtale valg, bemærkes der i bekendtgørelsen om dens afholdelse, at ekstraordinære sager foreligger til behandling.

§ 14.
(Disse love træder i kraft 9. oktober 2012).